SATC

ประวัติกีฬาเยาวชนแห่งชาติ

****************

            รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ  เยาวชนจึงควรได้รับการศึกษา อบรม และฝึกฝนให้เจริญงอกงามทั้งในทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคมและจิตใจ  รัฐบาลจึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับเยาวชนไว้อย่างชัดเจนในแผนพัฒนาเยาวชนแห่งชาติอันเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  5  (พ.ศ. 2525-2529) ซึ่งจะเป็นหนทางในการพัฒนาคุณภาพของเยาวชนไทยให้มีความเพียบพร้อมทุกด้าน   

            จากการที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายในเรื่องนี้อย่างแน่ชัด  คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่  25  กันยายน  2527  เห็นชอบและอนุมัติให้มีการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติเป็นประจำทุกปี  โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริม การกีฬาของชาติไทยให้ขยายไปทั่วประเทศและเน้นถึงสุขภาพพลานามัย ปลูกฝังให้เยาวชนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีระเบียบวินัย และที่สำคัญยิ่งเพื่อเป็นแผนรองรับการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ทำให้เกิดนักกีฬาทีมชาติต่อไป 

            จากวัตถุประสงค์ดังกล่าว องค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย  (อ.ส.ก.ท.)  ในขณะนั้น หรือการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ในปัจจุบัน ได้นำนโยบายและวัตถุประสงค์ดังกล่าวไปสู่การดำเนินงาน  จึงได้มีการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติขึ้นครั้งแรกที่จังหวัดนครราชสีมา  ระหว่างวันที่  26  เมษายน  ถึงวันที่  2  พฤษภาคม  2528  และได้จัดแข่งขันติดต่อเรื่อยมาตามจังหวัดต่าง ๆ เป็นประจำทุกปี จนถึงครั้งนี้เป็นครั้งที่  30   ระหว่างวันที่  13 – 23 มีนาคม  2557  ณ  จังหวัดศรีสะเกษ โดยใช้ชื่อว่า “ศรีสะเกษเกมส์” สำหรับรายละเอียดการแข่งขัน  เป็นดังนี้ 

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งที่  1 

            จังหวัดนครราชสีมา ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่  1    ซึ่งกำหนดให้มีการแข่งขันระหว่างวันที่  26   เมษายน  2528  ถึงวันที่  2  พฤษภาคม  2528   โดยมีนายสมบูรณ์  ไทยวัชรามาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานกรรมการจัดการแข่งขัน มีการแข่งขันกีฬารวม  7  ชนิดกีฬา คือ กรีฑา  บาสเกตบอล  มวยสากลสมัครเล่น  ฟุตบอล  เซปักตะกร้อ  ว่ายน้ำ และวอลเลย์บอล  มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน  10  เขต  จำนวน  1,542  คน  รวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทั้งสิ้น  1,542  คน  

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งที่  2 

            จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 2  ซึ่งกำหนดให้มีการแข่งขันระหว่างวันที่ 18 – 24  มิถุนายน  2529  โดยมีนายเอนก   สิทธิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นประธานกรรมการจัดการแข่งขัน  และในการแข่งขันครั้งนี้ได้ใช้ข้อบังคับว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ที่การกีฬาแห่งประเทศไทยได้แก้ไขปรับปรุงมาใช้เป็นครั้งแรก  มีการแข่งขันกีฬารวม  10  ชนิดกีฬา  คือ  กรีฑา  แบดมินตัน  บาสเกตบอล  มวยสากลสมัครเล่น  ฟุตบอล  เทนนิส  เซปักตะกร้อ  ว่ายน้ำ  เทเบิลเทนนิส  และวอลเลย์บอล   มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน  10  เขต  จำนวน  1,548  คน  รวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทั้งสิ้น  1,832  คน

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งที่  3 

            จังหวัดสุรินทร์  ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งที่  3  ซึ่งกำหนดให้มีการแข่งขันระหว่างวันที่  19 – 25  มีนาคม  2530  โดยมีนายเสนอ  มูลศาสตร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  เป็นประธานกรรมการจัดการแข่งขัน  มีการแข่งขันกีฬารวม  10  ชนิดกีฬา  คือ กรีฑา  แบดมินตัน  บาสเกตบอล  มวยสากลสมัครเล่น  ฟุตบอล  เทนนิส  เซปักตะกร้อ  ว่ายน้ำ  เทเบิลเทนนิส  และวอลเลย์บอล มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน  10  เขต  จำนวน  1,575  คน  รวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทั้งสิ้น  1,862  คน

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งที่  4 

            จังหวัดเชียงราย  ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งที่  4  ซึ่งกำหนดให้มีการแข่งขันระหว่างวันที่  6 – 12  พฤษภาคม  2531  โดยมีนายอร่าม  เอี่ยมอรุณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานกรรมการจัดการแข่งขัน มีการแข่งขันกีฬารวม  10  ชนิดกีฬา  คือ กรีฑา  แบดมินตัน  บาสเกตบอล  มวยสากลสมัครเล่น  ฟุตบอล  เทนนิส  เซปักตะกร้อ  ว่ายน้ำ  เทเบิลเทนนิส และวอลเลย์บอล มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน  10  เขต  จำนวน  1,574  คน  รวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทั้งสิ้น  1,870  คน

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งที่  5 

            จังหวัดราชบุรี ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งที่  5  ซึ่งกำหนดให้มีการแข่งขันระหว่างวันที่  4 - 10  พฤษภาคม  2532  โดยมีนายพีระ  บุญจริง  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานกรรมการจัดการแข่งขัน มีการแข่งขันกีฬารวม  11  ชนิดกีฬา  คือ กรีฑา  แบดมินตัน  บาสเกตบอล  มวยสากลสมัครเล่น  ฟุตบอล  เทนนิส  เซปักตะกร้อ  ว่ายน้ำ  เทเบิลเทนนิส วอลเลย์บอล และยิมนาสติก มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน  10  เขต  จำนวน  1,632  คน  รวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่          

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งที่  6 

            จังหวัดภูเก็ต    ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งที่  6    ซึ่งกำหนดให้มี

การแข่งขันระหว่างวันที่  25 – 31  มีนาคม  2533  โดยมีนายเฉลิม  พรหมเลิศ  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  เป็นประธานกรรมการจัดการแข่งขัน มีการแข่งขันกีฬารวม  13  ชนิดกีฬา  คือ กรีฑา  แบดมินตัน  บาสเกตบอล  มวยสากลสมัครเล่น  ฟุตบอล  เทนนิส  เซปักตะกร้อ  ว่ายน้ำ  เทเบิลเทนนิส วอลเลย์บอล ยิมนาสติก  จักรยานและยกน้ำหนัก มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน  10  เขต  จำนวน  1,755  คน  รวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทั้งสิ้น  2,089  คน

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งที่  7 

            จังหวัดตรัง   ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งที่  7     ซึ่งกำหนดให้มี

การแข่งขันระหว่างวันที่ 18 – 24 มกราคม  2534 โดยมีนายภิญโญ    เฉลิมนนท์   ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานกรรมการจัดการแข่งขัน  มีการแข่งขันกีฬารวม  13  ชนิดกีฬา  คือ  กรีฑา  แบดมินตัน  บาสเกตบอล  มวยสากลสมัครเล่น  ฟุตบอล  เทนนิส  เซปักตะกร้อ  ว่ายน้ำ  เทเบิลเทนนิส วอลเลย์บอล ยิมนาสติก  จักรยานและยกน้ำหนัก มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน  10  เขต  จำนวน  1,880  คน  รวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทั้งสิ้น  2,241  คน

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งที่  8 

            จังหวัดศรีสะเกษ  ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งที่  8  ซึ่งกำหนดให้มีการแข่งขันระหว่างวันที่  26  มีนาคม -  1 เมษายน 2535 โดยมีร้อยตรีสมจิตต์  จุลพงษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  เป็นประธานกรรมการจัดการแข่งขัน  มีการแข่งขันกีฬารวม  13  ชนิดกีฬา  คือ  กรีฑา  แบดมินตัน  บาสเกตบอล  มวยสากลสมัครเล่น  ฟุตบอล  เทนนิส  เซปักตะกร้อ  ว่ายน้ำ  เทเบิลเทนนิส วอลเลย์บอล ยิมนาสติก  จักรยานและยกน้ำหนัก มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน  10  เขต  จำนวน  1,964  คน  รวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทั้งสิ้น  2,333  คน

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งที่  9 

            จังหวัดจันทบุรี  ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งที่  9  ซึ่งกำหนดให้มีการแข่งขันระหว่างวันที่  22 – 29  มีนาคม  2536  โดยมีนายวิมล  พวงทอง  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  เป็นประธานกรรมการจัดการแข่งขัน มีการแข่งขันกีฬารวม  13 ชนิดกีฬา  คือ  กรีฑา  แบดมินตัน  บาสเกตบอล  มวยสากลสมัครเล่น  ฟุตบอล  เทนนิส  เซปักตะกร้อ  ว่ายน้ำ  เทเบิลเทนนิส วอลเลย์บอล ยิมนาสติก  จักรยานและยกน้ำหนัก มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน  10  เขต  จำนวน  1,992  คน  รวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทั้งสิ้น  2,376  คน

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งที่  10 

            จังหวัดพิษณุโลก  ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งที่  10    ซึ่งกำหนดให้มีการแข่งขันระหว่างวันที่  21 – 28  มีนาคม  2537  โดยมีนายสวัสดิ์  ส่งสัมพันธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธานกรรมการจัดการแข่งขัน มีการแข่งขันกีฬารวม  13  ชนิดกีฬา  คือ  กรีฑา  แบดมินตัน  บาสเกตบอล  มวยสากลสมัครเล่น  ฟุตบอล  เทนนิส  เซปักตะกร้อ  ว่ายน้ำ  เทเบิลเทนนิส วอลเลย์บอล ยิมนาสติก  จักรยานและยกน้ำหนัก มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน  10  เขต  จำนวน  1,957  คน  รวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทั้งสิ้น  2,341  คน

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งที่  11 

            จังหวัดสงขลา ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งที่  11  ซึ่งกำหนดให้มีการแข่งขันระหว่างวันที่   21 – 28 มีนาคม  2538  โดยมีนายยุวัฒน์  วุฒิเมธี  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานกรรมการจัดการแข่งขัน มีการแข่งขันกีฬารวม  14  ชนิดกีฬา  คือ  กรีฑา  แบดมินตัน  บาสเกตบอล  มวยสากลสมัครเล่น  ฟุตบอล  ยูโด เทนนิส  เซปักตะกร้อ  ว่ายน้ำ  เทเบิลเทนนิส  วอลเลย์บอล  ยิมนาสติก  จักรยานและยกน้ำหนัก     มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน  10  เขต  จำนวน  2,163  คน  รวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทั้งสิ้น  2,623  คน

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งที่  12 

            จังหวัดกำแพงเพชร ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ซึ่งกำหนดให้มีการแข่งขันระหว่างวันที่   19 – 26 พฤษภาคม  2539  โดยมีนายศิวะ  แสงมณี  ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานกรรมการจัดการแข่งขัน มีการแข่งขันกีฬารวม  14  ชนิดกีฬา  คือ  กรีฑา  แบดมินตัน  บาสเกตบอล  มวยสากลสมัครเล่น  ฟุตบอล  ยูโด เทนนิส  เซปักตะกร้อ  ว่ายน้ำ  เทเบิลเทนนิส วอลเลย์บอล ยิมนาสติก  จักรยานและยกน้ำหนัก มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน  10  เขต  จำนวน  2,216  คน  รวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทั้งสิ้น  2,691  คน

   กีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งที่  13 

            จังหวัดสุราษฎร์ธานี   ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ   ครั้งที่   13  ซึ่งกำหนดให้มีการแข่งขันระหว่างวันที่  8 – 15  มิถุนายน  2540  โดยมีนายนิเวศน์   สมสกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี   เป็นประธานกรรมการจัดการแข่งขัน มีการแข่งขันกีฬารวม  15  ชนิดกีฬา  คือ  กรีฑา  แบดมินตัน  บาสเกตบอล  มวยสากลสมัครเล่น  ฟุตบอล  ยูโด เทนนิส  เซปักตะกร้อ  ว่ายน้ำ  เทเบิลเทนนิส วอลเลย์บอล ยิมนาสติก  จักรยาน ยกน้ำหนัก และรักบี้ฟุตบอล (กีฬาสาธิต วอลเลย์บอลชายหาด) มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 10  เขต จำนวน  2,359  คน  รวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทั้งสิ้น  2,848  คน   

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งที่  14   

            จังหวัดอุดรธานี ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งที่  14  ซึ่งกำหนดให้มีการแข่งขันระหว่างวันที่   19 – 26   มีนาคม  2541  โดยมีนายวิชัย  ทัศนเศรษฐ  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานกรรมการจัดการแข่งขัน มีการแข่งขันกีฬารวม  17  ชนิดกีฬา  คือ  กรีฑา  แบดมินตัน  บาสเกตบอล  มวยสากลสมัครเล่น  มวยไทยสมัครเล่น  ฟุตบอล  ยูโด เทนนิส  เซปักตะกร้อ  ว่ายน้ำ  เทเบิลเทนนิส วอลเลย์บอล เปตอง  ยิมนาสติก   จักรยาน  ยกน้ำหนัก  และรักบี้ฟุตบอล  มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน  10  เขต  จำนวน  2,546  คน  รวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทั้งสิ้น  3,083  คน   

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งที่  15 

            จังหวัดยะลา  ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งที่  15  ซึ่งกำหนดให้มีการแข่งขันระหว่างวันที่   18 – 25  มีนาคม 2542  โดยมีนายสวัสดิ์  แกล้วทนงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา  เป็นประธานกรรมการจัดการแข่งขัน มีการแข่งขันกีฬารวม  17  ชนิดกีฬา  คือ  กรีฑา  แบดมินตัน  บาสเกตบอล  มวยสากลสมัครเล่น  มวยไทยสมัครเล่น  ฟุตบอล  ยูโด เทนนิส  เซปักตะกร้อ  ว่ายน้ำ  เทเบิลเทนนิส วอลเลย์บอล เปตอง  ยิมนาสติก  จักรยาน ยกน้ำหนัก และรักบี้ฟุตบอล มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน  10  เขต  จำนวน  2,564  คน  รวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทั้งสิ้น  3,120  คน   

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งที่  16 

         จังหวัดสุรินทร์  ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งที่ 16  ซึ่งกำหนดให้มีการแข่งขันระหว่างวันที่  19 – 26  มีนาคม  2543  โดยมีนายเกษมศักดิ์  แสนโภชน์  ผู้ว่าราชจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานกรรมการจัดการแข่งขัน มีการแข่งขันกีฬารวม  18  ชนิดกีฬา  คือ กรีฑา  ฟุตบอล บาสเกตบอล เซปักตะกร้อ เทนนิส วอลเลย์บอล แบดมินตัน ยูโด ยิมนาสติกสากล-ลีลา เทเบิลเทนนิส มวยสากลสมัครเล่น มวยไทยสมัครเล่น ยกน้ำหนัก รักบี้ฟุตบอล จักรยาน ว่ายน้ำ เปตอง และลีลาศ มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 10 เขต จำนวน  2,979  คน รวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทั้งสิ้น  3,568  คน  

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งที่  17

            จังหวัดแพร่  ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งที่ 17  ซึ่งกำหนดให้มีการแข่งขันระหว่างวันที่  24 – 31  มีนาคม  2544  โดยมีนายอนุกูล  คุณาวงศ์  ผู้ว่าราชจังหวัดแพร่ เป็นประธานกรรมการจัดการแข่งขัน มีการแข่งขันกีฬารวม  18  ชนิดกีฬา  คือ  กรีฑา   ฟุตบอล   บาสเกตบอล   เซปักตะกร้อ  เทนนิส วอลเลย์บอล แบดมินตัน ยูโด ยิมนาสติกสากล-ลีลา เทเบิลเทนนิส มวยสากลสมัครเล่น มวยไทยสมัครเล่น ยกน้ำหนัก รักบี้ฟุตบอล จักรยาน ว่ายน้ำ เปตอง  ลีลาศและกีฬาสาธิต  3  ชนิดกีฬา คือ  กาบัดดี้ แฮนด์บอลและเทควันโด  มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน  10  เขต  จำนวน  3,076 คน รวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทั้งสิ้น  3,716  คน  

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งที่  18

            จังหวัดพังงา  ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งที่  18  ซึ่งกำหนดให้มีการแข่งขันระหว่างวันที่  24-31  มีนาคม  2545  โดยมีนายวรสิทธิ์   โรจนพานิช  ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา  เป็นประธานกรรมการจัดการแข่งขัน  มีการแข่งขันกีฬารวม  19  ชนิดกีฬา  คือ  กรีฑา  ฟุตบอล  บาสเกตบอล  เซปักตะกร้อ  เทนนิส  วอลเลย์บอล  แบดมินตัน  ยูโด  ยิมนาสติก สากล-ลีลา  เทเบิลเทนนิส  มวยสากลสมัครเล่น  มวยไทยสมัครเล่น  ยกน้ำหนัก  รักบี้ฟุตบอล  จักรยาน  ว่ายน้ำ  เปตอง  ลีลาศ  เทควันโด  และกีฬาสาธิต  3  ชนิดกีฬา  คือ  กอล์ฟ  มวยปล้ำและยิงปืน  มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน  10  เขต  จำนวน  3,371  คน  รวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทั้งสิ้น  4,084  คน

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งที่  19

            จังหวัดเพชรบุรี  ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งที่  19  รูปแบบใหม่ซึ่งกำหนดให้มีการแข่งขันระหว่างวันที่  19-29  มีนาคม  2546  โดยมีนายนิรันดร์ชัย   เพชรสิงห์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  เป็นประธานกรรมการจัดการแข่งขัน  มีการแข่งขันกีฬารวม  24  ชนิดกีฬา  คือ กรีฑา  แบดมินตัน  บาสเกตบอล  มวยสากลสมัครเล่น  จักรยาน  ลีลาศ  ฟุตบอล  กอล์ฟ  ยิมนาสติก  แฮนด์บอล  ยูโด  เทนนิส  รักบี้ฟุตบอล  มวยไทยสมัครเล่น  เปตอง  ว่ายน้ำ  เทเบิลเทนนิส  เทควันโด  เซปักตะกร้อ  วอลเลย์บอล  ยกน้ำหนัก  มวยปล้ำ  ยิงปืน และสนุกเกอร์  มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน  5  ภาค  จำนวน  4,433  คน  รวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทั้งสิ้น  5,576  คน

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งที่  20

            จังหวัดสุโขทัย ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งที่  20  ซึ่งกำหนดให้มีการแข่งขันระหว่างวันที่  20-31  มีนาคม  2547  โดยมีนายสุกิจ  เจริญรัตนกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย  เป็นประธานกรรมการจัดการแข่งขัน  มีการแข่งขันกีฬารวม  24  ชนิดกีฬา  คือ กรีฑา  แบดมินตัน  บาสเกตบอล  มวยสากลสมัครเล่น  จักรยาน  ลีลาศ  ฟุตบอล  กอล์ฟ  ยิมนาสติก  แฮนด์บอล  ยูโด  เทนนิส  รักบี้ฟุตบอล  มวยไทยสมัครเล่น  เปตอง  ว่ายน้ำ  เทเบิลเทนนิส  เทควันโด  เซปักตะกร้อ  วอลเลย์บอล  ยกน้ำหนัก  มวยปล้ำ  ยิงปืน และสนุกเกอร์  มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน  5  ภาค  จำนวน  5,478  คน  รวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทั้งสิ้น  7,000  คน

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งที่  21      

            จังหวัดชัยภูมิ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งที่  21  ซึ่งกำหนดให้มีการแข่งขันระหว่างวันที่  20-31  มีนาคม  2548  โดยมีนายประภากร  สมิติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  เป็นประธานกรรมการจัดการแข่งขัน  มีการแข่งขันกีฬารวม  27  ชนิดกีฬา  คือ กรีฑา  แบดมินตัน  บาสเกตบอล  มวยสากลสมัครเล่น  จักรยาน  กีฬาลีลาศ  ฟุตบอล  กอล์ฟ  ยิมนาสติก  แฮนด์บอล  ยูโด  เทนนิส  รักบี้ฟุตบอล  มวยไทยสมัครเล่น  เปตอง  ว่ายน้ำ  เทเบิลเทนนิส  เทควันโด  เซปักตะกร้อ  วอลเลย์บอล  ยกน้ำหนัก  มวยปล้ำ  ยิงปืน สนุกเกอร์  ซอฟท์บอล  ซอฟท์เทนนิส  และเรือพาย  มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน  5  ภาค  จำนวน  6,174  คน  รวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทั้งสิ้น  7,803  คน 

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งที่  22     

ใช้ชื่อในการจัดการแข่งขันว่า "นครลำปางเกมส์

            จังหวัดลำปาง ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งที่  22  ซึ่งกำหนดให้มีการแข่งขันระหว่างวันที่  19-30  มีนาคม  2549  โดยมีนายอมรทัต  นิรัติศยกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  เป็นประธานกรรมการจัดการแข่งขัน  มีการแข่งขันกีฬารวม  27  ชนิดกีฬา  คือ กรีฑา  แบดมินตัน  บาสเกตบอล  มวยสากลสมัครเล่น  จักรยาน  กีฬาลีลาศ  ฟุตบอล  กอล์ฟ  ยิมนาสติก  แฮนด์บอล  ยูโด  เทนนิส  รักบี้ฟุตบอล  มวยไทยสมัครเล่น  เปตอง  ว่ายน้ำ  เทเบิลเทนนิส  เทควันโด  ตะกร้อ  วอลเลย์บอล  ยกน้ำหนัก  มวยปล้ำ  ยิงปืน สนุกเกอร์  ซอฟท์บอล  ซอฟท์เทนนิส  และเรือพาย  มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน  5  ภาค  จำนวน  6,869  คน  รวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทั้งสิ้น  8,705  คน 

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งที่  23 

ใช้ชื่อในการจัดการแข่งขันว่า "เมืองคนดีเกมส์

            จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งที่  23  ซึ่งกำหนด  ให้มีการแข่งขันระหว่างวันที่  20-30  มีนาคม  2550  โดยมีนายนิวัตน์  สวัสดิ์แก้ว  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นประธานกรรมการจัดการแข่งขัน  มีการแข่งขันกีฬารวม  28  ชนิดกีฬา  คือ กรีฑา  แบดมินตัน  บาสเกตบอล  มวยสากลสมัครเล่น  จักรยาน  กีฬาลีลาศ  ฟุตบอล  กอล์ฟ  ยิมนาสติก  แฮนด์บอล  ยูโด  เทนนิส  รักบี้ฟุตบอล  มวยไทยสมัครเล่น  เปตอง  ว่ายน้ำ  เทเบิลเทนนิส  เทควันโด  ตะกร้อ  วอลเลย์บอล  ยกน้ำหนัก  มวยปล้ำ  ยิงปืน สนุกเกอร์  ซอฟท์บอล  ซอฟท์เทนนิส  กาบัดดี้  และเรือพาย  มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน  5  ภาค  จำนวน  7,492  คน  รวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทั้งสิ้น  9,504  คน

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งที่  24 

            จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งที่  24  ซึ่งกำหนด   ให้มีการแข่งขันระหว่างวันที่  19-29  มีนาคม  2551  โดยมีนายชวน  ศิรินันท์พร  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธานกรรมการจัดการแข่งขัน  มีการแข่งขันกีฬารวม  28  ชนิดกีฬา  คือ กรีฑา  แบดมินตัน  บาสเกตบอล  มวยสากลสมัครเล่น  จักรยาน  กีฬาลีลาศ  ฟุตบอล  กอล์ฟ  ยิมนาสติก  แฮนด์บอล  ยูโด  เทนนิส  รักบี้ฟุตบอล  มวยไทยสมัครเล่น  เปตอง  ว่ายน้ำ  เทเบิลเทนนิส  เทควันโด  ตะกร้อ  วอลเลย์บอล  ยกน้ำหนัก  มวยปล้ำ  ยิงปืน สนุกเกอร์  กาบัดดี้  คาราเต้โด  หมากล้อม  และเรือพาย  มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน  5  ภาค  จำนวน  7,380  คน  รวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทั้งสิ้น  9,335  คน

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งที่  25 

            จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งที่  25  ซึ่งกำหนด      ให้มีการแข่งขันระหว่างวันที่  15-26  มีนาคม  2552  โดยมีนายเริงศักดิ์  มหาวินิจฉัยมนตรี  ผู้ว่าราชการจังหวัด กาญจนบุรี  เป็นประธานกรรมการจัดการแข่งขัน  มีการแข่งขันกีฬารวม  30  ชนิดกีฬา  คือ กรีฑา  แบดมินตัน  บาสเกตบอล  มวยสากลสมัครเล่น  จักรยาน  กีฬาลีลาศ  ฟุตบอล  กอล์ฟ  ยิมนาสติก  แฮนด์บอล  ยูโด  เทนนิส  รักบี้ฟุตบอล  มวยไทยสมัครเล่น  เปตอง  ว่ายน้ำ  เทเบิลเทนนิส  เทควันโด  ตะกร้อ  วอลเลย์บอล  ยกน้ำหนัก   มวยปล้ำ  ยิงปืน  สนุกเกอร์  กาบัดดี้  คาราเต้โด  หมากล้อม  โบว์ลิ่ง  วูซู  เรือพาย  และกีฬาสาธิต  1  ชนิดกีฬา  คือ      กีฬาเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ  มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน  5  ภาค  จำนวน  8,237  คน  รวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทั้งสิ้น  10,357  คน

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งที่  26 

            จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งที่  26  ซึ่งกำหนด       ให้มีการแข่งขันระหว่างวันที่  19-30  มีนาคม  2553  โดยมีนายธวัชชัย  เทอดเผ่าไทย  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  เป็นประธานกรรมการจัดการแข่งขัน  มีการแข่งขันกีฬารวม  31  ชนิดกีฬา  คือ กรีฑา  แบดมินตัน  บาสเกตบอล  มวยสากลสมัครเล่น  จักรยาน  กีฬาลีลาศ  ฟุตบอล  กอล์ฟ  ยิมนาสติก  แฮนด์บอล  ยูโด  เทนนิส  รักบี้ฟุตบอล  มวยไทยสมัครเล่น  เปตอง  ว่ายน้ำ  เทเบิลเทนนิส  เทควันโด  ตะกร้อ  วอลเลย์บอล  ยกน้ำหนัก   มวยปล้ำ  ยิงปืน  สนุกเกอร์  กาบัดดี้  คาราเต้โด  หมากล้อม  วูซู  เรือพาย  ฮอกกี้  กีฬาเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ  และกีฬาสาธิต  1  ชนิดกีฬา  คือ  คริกเก็ต  มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน  5  ภาค  จำนวน  9,150  คน  รวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทั้งสิ้น  11,473  คน

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งที่  27  

มิตรภาพและน้ำใจ คือ หลักชัยแห่งการกีฬา

            จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งที่  27  ซึ่งกำหนด  ให้มีการแข่งขันระหว่างวันที่  20-31  มีนาคม  2554  โดยมีนายโยธินศร์  สมุทรคีรีจ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานกรรมการจัดการแข่งขัน  มีการแข่งขันกีฬารวม  34  ชนิดกีฬา  คือ กรีฑา  แบดมินตัน  บาสเกตบอล  มวยสากลสมัครเล่น  จักรยาน  กีฬาลีลาศ  ฟุตบอล  กอล์ฟ  ยิมนาสติก  แฮนด์บอล  ยูโด  เทนนิส  รักบี้ฟุตบอล  มวยไทยสมัครเล่น  เปตอง  ว่ายน้ำ  เทเบิลเทนนิส  เทควันโด  ตะกร้อ  วอลเลย์บอล  ยกน้ำหนัก   มวยปล้ำ  ยิงปืน  สนุกเกอร์  กาบัดดี้  คาราเต้โด  หมากล้อม  วูซู  เรือพาย  ฮอกกี้  กีฬาเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ  คริกเก็ต  บริดจ์  ฟันดาบสากล  และกีฬาสาธิต  1  ชนิดกีฬา  คือ  เนตบอล  มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน  5  ภาค  จำนวน  10,111  คน  รวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทั้งสิ้น  12,629  คน

สัญลักษณ์การแข่งขัน

1.     รูปลายเส้นพระยาพิชัยดาบหัก หมายถึง สิ่งที่ชาวเมืองอุตรดิตถ์เคารพสักการะนับถือกราบไหว้ และบูชาอันเป็นสัญลักษณ์ของชาวเมืองอุตรดิตถ์ และแสดงถึงความเป็นนักสู้

2.     เลข 27 ออกแบบตะหวัดเป็นลายเส้น สีม่วงและสีส้ม ซึ่งเป็นสีของจังหวัดอุตรดิตถ์ หมายถึง การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 27

3.    เส้นพลิ้ว 2 เส้นเกี่ยวตะวัติ หมายถึง เกลียวแห่งความรัก ความสามัคคีในหมู่นักกีฬาอันแสดงประสานสัมผัส ถึงการพัฒนา และส่งเสริมเยาวชนให้มีสุขภาพแข็งแรงเปรียบเสมือนพลังที่ขับเคลื่อนให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าต่อไป

4.     สัญลักษณ์การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ เป็นสัญลักษณ์ที่สะท้อนถึงปรัชญาการดำเนินงานของการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพของคนและกีฬาต่าง ๆ อย่างแท้จริง สีแดง ขาว น้ำเงิน สื่อความหมายถึงความร่วมมือร่วมใจ ร่วมพลังของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่รัฐบาลและเอกชน

การแข่งขันระดับภาค

·       การแข่งขันคัดภาค 1 ณ จังหวัด ปทุมธานี กำหนดการแข่งขัน 4-13 พฤศจิกายน 2553

·       การแข่งขันคัดภาค 2 ณ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กำหนดการแข่งขัน 30 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2553

·       การแข่งขันคัดภาค 3 ณ จังหวัด อุบลราชธานี กำหนดการแข่งขัน 21-30 ตุลาคม 2553

·       การแข่งขันคัดภาค 4 ณ จังหวัด นครศรีธรรมราช กำหนดการแข่งขัน 16-25 ตุลาคม 2553

·       การแข่งขันคัดภาค 5 ณ จังหวัด เชียงราย กำหนดการแข่งขัน 19-28 พฤศจิกายน 2553 

เหตุการณ์สำคัญ

·       ครั้งแรกของจังหวัดอุตรดิตถ์ ในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 27 อุตรดิตถ์เกมส์

·       ครั้งแรกของการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่มีหมู่บ้านนักกีฬาและลานวัฒนธรรม พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก (หน่วยรักษาความปลอดภัย ศูนย์อาหาร มินิมาร์ท ศูนย์หนังสือ ศูนย์ออกกำลังกาย อินทราเน็ตคาเฟ่ มินิเทียเตอร์ คาราโอเกะ และเวทีรำวงย้อนยุค มีจักรยานยืมเทียวฟรี ๔๐๐ คัน นวดแผนไทย และศูนย์จำหน่ายของที่ระลึก สินค้าOTOP) และกิจกรรมตลอดการจัดการแข่งขัน

·       ชนิดกีฬาในการแข่งขันมากที่สุดในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ จำนวน 34 ชนิดกีฬา (คริกเก็ต ฟันดาบสากล บริดจ์ ) 1 กีฬาสาธิต (เน็ตบอล)

·       ชิงเหรียญทองมากที่สุดในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ จำนวน 514 เหรียญ

หมายเหตุ

·       คริกเก็ต เป็นกีฬาสาธิตในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 26 มะขามหวานเกมส์ และบรรจุเข้าแข่งขันครั้งแรกในกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 27 อุตรดิตถ์เกมส์

·       ฟันดาบสากล บรรจุเข้าแข่งขันครั้งแรกในกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 27 อุตรดิตถ์เกมส์

·       บริดจ์ บรรจุเข้าแข่งขันครั้งแรกในกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 27 อุตรดิตถ์เกมส์

·       เน็ตบอล เป็นกีฬาสาธิตในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 27 อุตรดิตถ์เกมส์ 

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งที่  28

            จังหวัดภูเก็ต ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งที่  28  ซึ่งเดิมกำหนดให้มีการแข่งขันระหว่างวันที่  18-28  มีนาคม  2555  แต่เนื่องจากเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ทำให้มีการเลื่อนการแข่งขันดังกล่าวเป็นระหว่างวันที่  26 พฤษภาคม ถึงวันที่ 5 มิถุนายน  2555  โดยมีนายตรี  อัครเดชา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานกรรมการจัดการแข่งขัน  มีการแข่งขันกีฬารวม  39  ชนิดกีฬา  คือ กรีฑา  แบดมินตัน  บาสเกตบอล  มวยสากลสมัครเล่น  จักรยาน  กีฬาลีลาศ  ฟุตบอล  กอล์ฟ  ยิมนาสติก  แฮนด์บอล  ยูโด  เทนนิส  รักบี้ฟุตบอล  มวยไทยสมัครเล่น  เปตอง  ว่ายน้ำ  เทเบิลเทนนิส  เทควันโด  ตะกร้อ  วอลเลย์บอล  ยกน้ำหนัก   มวยปล้ำ  ยิงปืน  สนุกเกอร์  กาบัดดี้  คาราเต้โด  หมากล้อม  วูซู  เรือพาย  ฮอกกี้  กีฬาเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ  คริกเก็ต  บริดจ์  ฟันดาบสากล  ซอฟท์เทนนิส  ซอฟท์บอล  โบว์ลิ่ง  ปันจักสีลัต  เรือใบ  และกีฬาสาธิต  1  ชนิดกีฬา  คือ  วู้ดบอล  มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน  5  ภาค  จำนวน  9,379  คน  รวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทั้งสิ้น  11,875  คน 

ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 28 เป็นรูปมุกมังกร มีลักษณะเป็นเกลียวคลื่น รูปมังกรทะเล ประกอบด้วยลายเส้นทั้ง 4 สี ได้แก่ สีเหลือง คือภาคกลาง สีส้ม คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สีเขียว คือ ภาคเหนือ และสีฟ้า คือ ภาคใต้ ล้อมรอบด้วยไข่มุกอันดามัน อันหมายถึงความสามัคคีและความกลมเกลียวกันที่จะเกิดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ต

ตุ๊กตาสัญลักษณ์

ตุ๊กตาสัญลักษณ์ประจำการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 28 คือ มังกรฮ่ายเหล็ง ได้แนวคิดมาจาก ท่านพระรัษฎานุประดิษฐ์ ได้กล่าวว่า เกาะภูเก็ตนั้นมีรูปร่างเหมือนมังกรโผล่ขึ้นมาจากมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งมีลักษณะเป็นฮ่ายเหล็ง คือมังกรทะเลแห่งมหาสมุทรอินเดีย มีความเชื่อตามตำนานจากเทพทั้งสี่ว่า คอยปกปักรักษามหาสมุทรอินเดียตามคำบัญชาสวรรค์ อันหมายถึงนักกีฬาที่แข็งแกร่ง พร้อมเป็นกำลังปกป้องประเทศชาติในอนาคต

พิธีเปิด

สำหรับการแสดงในพิธีเปิดทั้งหมด 6 ชุดอยู่ภายใต้แนวคิด “มหัศจรรย์ จินตนาการแห่งไฟฝัน” ประกอบด้วย 1. “ภูเก็ต เมืองสวรรค์ สันติสุข” 2. “มหัศจรรย์ภูเก็ต จินตนาการแห่งไฟฝัน” 3. “ใจมังกร ศักดิ์สิทธิ์ สถิตไฟ” 4. “ไข่มุก ทะเลใต้ อันดามัน” 5. “สมานฉันท์ กึกก้อง ฉลองชัย” 6. “โรจน์ไสว ไฟกีฬา สู่สากล” ซึ่งการแสดงทุกชุดสวยงามและตระการตาด้วยเทคนิค แสงสีเสียง เอฟเฟกต์ และพลุดอกไม้ไฟอย่างยิ่งใหญ่ พร้อมพรั่งด้วยเหล่าทัพนักแสดงเยาวชนชาวภูเก็ตจากสถาบันการศึกษาทั่วทั้งจังหวัด และที่สำคัญกับการแสดงเพลงประจำการแข่งขัน “สู่ฝันมหัศจรรย์ภูเก็ตเกมส์” ขับร้องโดย ศิลปินเยาวชนชาวภูเก็ต จากเวทีเดอะสตาร์ “ซิลวี่ หรือภาวิดา มอริจจิ” และ “โดม จารุวัฒน์ เชี่ยวอร่าม” แชมป์เดอะสตาร์คนล่าสุด บรรยากาศการแสดงในพิธีเปิดได้จุดประกายแห่งความหวัง ในความสนุกตื่นเต้นเร้าใจกับการแข่งขันมหกรรมกีฬาเยาวชนไทยที่ยิ่งใหญ่ครั้งล่าสุดที่เริ่มแล้ว ณ จังหวัดภูเก็ต ดินแดนแห่งมังกร “ฮ่ายเหล็ง”สัตว์นำโชคสัญลักษณ์ของการแข่งขันในครั้งนี้ เหล่าทัพนักกีฬาเยาวชนทั่วประเทศที่มารวมกันในสนามกีฬาสุระกุลแห่งนี้ ต่างพร้อมมุ่งมั่นในการร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาฯ ด้วยจิตวิญญาณแห่งการกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ช่วยส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาของเยาวชน ร่วมกันพัฒนานักกีฬาไทย สมกับคำขวัญในการแข่งขันที่ว่า “กีฬาแห่งไมตรีจิตและมิตรภาพ” (The Hospitallity & Friendship Games) 

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งที่  29

            จังหวัดมหาสารคาม ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งที่  29  ซึ่งกำหนด   ให้มีการแข่งขันระหว่างวันที่  18-29  มีนาคม  2556  โดยมีนายนพวัชร  สิงห์ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานกรรมการจัดการแข่งขัน  มีการแข่งขันกีฬารวม  35  ชนิดกีฬา  คือ กรีฑา  แบดมินตัน  บาสเกตบอล  มวยสากลสมัครเล่น  จักรยาน  กีฬาลีลาศ  ฟุตบอล  กอล์ฟ  ยิมนาสติก  แฮนด์บอล  ยูโด  เทนนิส  รักบี้ฟุตบอล  มวยไทยสมัครเล่น  เปตอง  ว่ายน้ำ  เทเบิลเทนนิส  เทควันโด  ตะกร้อ  วอลเลย์บอล  ยกน้ำหนัก   มวยปล้ำ  ยิงปืน  สนุกเกอร์  กาบัดดี้  คาราเต้โด  หมากล้อม  วูซู  เรือพาย  กีฬาทางอากาศ  คริกเก็ต  ฟันดาบสากล  ซอฟท์บอล  เนตบอล  วู้ดบอล  และกีฬาสาธิต  1  ชนิดกีฬา  คือ  ยูยิตสู  และมีการนำร่องด้วยกีฬายุวชน อีก 4 ชนิดกีฬา คือ เทควันโด  เทเบิลเทนนิส  แบดมินตัน และวอลเลย์บอลชายหาด มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน  5  ภาค  จำนวน  9,258  คน   รวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทั้งสิ้น  11,708  คน

ตราสัญลักษณ์การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 29 เป็นรูปพระธาตุนาดูน ซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาชนให้ความเคารพนับถือ ตั้งอยู่ที่อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ด้านบนเป็นสัญลักษณ์ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประดับอยู่ด้านบนของพระธาตุนาดูน

ตุ๊กตาสัญลักษณ์

ตุ๊กตาสัญลักษณ์ประจำการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 29 มีสองตัวชื่อ "ปูแป้ง" และ "รำพัน" โดยมีต้นแบบมาจากปูทูลกระหม่อม ซึ่งเป็นปูที่มีสีสันสวยงาม และพบแห่งเดียวที่จังหวัดมหาสารคาม และเป็นสัตว์นำโชค

พิธีเปิด

พิธีเปิดการแข่งขัน จัดขึ้นในวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2556 ณ สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม โดยจัดการแสดงไว้ทั้งหมด 4 ชุด ได้แก่ “อลังการเยาวชนสกลไสว” เป็นขบวนพาเหรดสีสันสวยงาม “ออนซอน มหาสารคามเสน่ห์อีสาน” ที่ใช้ชุดคณะกลองยาว 25 คณะ และนักแสดงฟ้อนรำกว่า 400 คน “มหัศจรรย์ไฟศักดิ์สิทธิ์สถิตใจ” ที่เป็นขบวนอัญเชิญไฟพระฤกษ์อย่างตระการตา และ “โรจน์ไสวไฟกีฬาสู่สากล” ซึ่งเป็นการแสดงชุดสุดท้าย โดยการแสดทั้งหมดเน้นเรื่องวัฒนธรรมของชาวมหาสารคาม ความเป็นเอกลักษณ์ของอีสาน และพลังของเยาวชนที่จะก้าวสู่อนาคตของชาติ และมีการเดินขบวนพาเหรดนักกีฬาจาก 77 จังหวัดลงสู่สนามกีฬา

พิธีปิด

พิธีปิดการแข่งขันจัดขึ้นในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เวลา 17.00 น. ณ สนามสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม โดยจัดการแสดงไว้ทั้งหมด 4 ชุด ได้แก่ "ม่วนซื่นไมตรีจิตมิตรภาพ" เป็นการแสดงที่สร้างความครื้นเครงให้กับนักกีฬา "พลังเยาวชนซึ้งซาบตราบดินฟ้า", "ส่งมอบไฟ ด้วยใจรัก ด้วยศรัทธา" และการแสดง "สืบคุณค่าพลังกีฬาสู่สากล" ต่อจากนั้นผู้ชมในสนามได้สัมผัสผ้าสร้อยดอกหมาก ก่อนที่จะแสดงร่วมพิธีปิดและดับไฟในกระถางคบเพลิง

พิธีมอบธงในพีธีปิด ดร.ยิ่งยศ อุดรพิมพ์ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดมหาสารคาม ได้มอบธงประจำการแข่งขันให้กับ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งจะเป็นเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 30โดยมอบให้กับ นายนพวัชร สิงห์ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ก่อนมอบต่อไปให้กับ นายกนกพันธุ์ จุลเกษม ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานอำนวยการจัดการแข่งขัน ก่อนที่จะส่งต่อไปยัง นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ นายสนิท ขาวสะอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และส่งให้กับ นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นคนสุดท้าย ซึ่งช่วงสุดท้านในพิธีปิด จังหวัดศรีสะเกษได้นำการแสดงชื่อว่า "ออนซอนนครลำดวน" มาแสดง ซึ่งการแสดงชุดนี้เป็นการแสดงที่รวมศิลปวัฒนธรรมของ 4 ชนเผ่าของจังหวัด ได้แก่ส่วย ลาว เยอ เขมร โดยใช้เวลาแสดง 10 นาที ใช้นักแสดงจากโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

พิธีเชิญคบเพลิง

การวิ่งคบเพลิงใช้นักกีฬา 5 คน ได้แก่ พิเศษสุทธิ์ อิสสระวงศ์ นักฟุตบอลเยาวชนทีมชาติไทย ณัฐพงษ์ กัณหคุณ นักกีฬาลีลาศ พัชร สมจริง นักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย พิมพิกา มุ่งสุเพ็ง และสุกัญญา คำทอง นักกีฬาตะกร้อลอดห่วงเยาวชนทีมชาติไทย และผู้จุดคบเพลิง ได้แก่ ธนวรรธก์ ปาละจินต์ นักกีฬาว่ายน้ำเยาวชนทีมชาติ

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งที่  30

          จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งที่  30  ซึ่งกำหนด   ให้มีการแข่งขันระหว่างวันที่  13-23  มีนาคม  2557  โดยมีนายประทีป  กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานกรรมการจัดการแข่งขัน  มีการแข่งขันกีฬารวม  38  ชนิดกีฬา  คือ กรีฑา  แบดมินตัน  บาสเกตบอล  มวยสากลสมัครเล่น  จักรยาน  กีฬาลีลาศ  ฟุตบอล  กอล์ฟ  ยิมนาสติก  แฮนด์บอล  ยูโด  เทนนิส  รักบี้ฟุตบอล  มวยไทยสมัครเล่น  เปตอง  ว่ายน้ำ  เทเบิลเทนนิส  เทควันโด  ตะกร้อ  วอลเลย์บอล  ยกน้ำหนัก   มวยปล้ำ  ยิงปืน  สนุกเกอร์  กาบัดดี้  คาราเต้โด  หมากล้อม  วูซู  เรือพาย  กีฬาทางอากาศ  คริกเก็ต  ฟันดาบสากล  ซอฟท์บอล  เนตบอล  วู้ดบอล  บริดจ์  ปันจักสีลัต  และฮอกกี้  และมีกีฬายุวชน อีก 4 ชนิดกีฬา คือ เทควันโด  เทเบิลเทนนิส  แบดมินตัน และวอลเลย์บอลชายหาด มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน  5  ภาค  จำนวน  10,724  คน   รวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทั้งสิ้น  13,538  คน 

คำขวัญของการแข่งขัน “กีฬาสร้างสรรค์ สมานฉันท์ สร้างชาติ 

ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 30 เป็นรูปปรางค์กู่ ตราประจำจังหวัดศรีสะเกษ ที่อยู่บนนาคราช เป็นรูปลายกนก สื่อถึงการปกป้อง ความอุดมสมบูรณ์ พร้อมกับมีรูปเด็กชูมืออยู่ทั้ง 2 ข้าง ตรงกลางเป็นเครื่อง หมายของ การกีฬาแห่งประเทศไทย ล้อมรอบด้วยดอกลำดวน ดอกไม้ประจำจังหวัดศรีสะเกษ

ตุ๊กตาสัญลักษณ์

ตุ๊กตาสัญลักษณ์ประจำการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 30 ออกแบบมาสคอตเป็นรูปกูปรี สัตว์พื้นเมืองของศรีสะเกษ ให้ชื่อว่า “น้องกูปรี” เป็นชาย มือข้างซ้ายถือคบเพลิง และ “น้องลำดวน” เป็นหญิง มือทั้ง 2 ข้างกางถือพู่เชียร์ไว้ในมือ โดยออกแบบให้มีลักษณะร่าเริง เป็นมิตร สวมเสื้อสีขาว แทนความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ในการตัดสินและแข่งขันอย่างขาวสะอาด ด้วยความสามัคคี

 การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31

จังหวัดจันทบุรี ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31 จันทบูรเกมส์ จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 16 – 27 มีนาคม 2558 ณ จังหวัดจันทบุรี มีการแข่งขันทั้งหมด 43 ชนิดกีฬา คือ กรีฑา กีฬาทางอากาศ-ร่มบิน-ร่มร่อน เครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ กอล์ฟ    กาบัดดี้ คาราเต้โด คริกเก็ต จักรยาน เซปักตะกร้อ (ตะกร้อลอดห่วง-ตะกร้อชายหาด) ซอฟท์บอล เทควันโด เทนนิส เทเบิลเทนนิส เนตบอล บริดจ์ บาสเกตบอล แบดมินตัน ปันจักสีลัต ปีนหน้าผา เปตอง ฟุตบอล ฟันดาบสากล มวยไทยสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น มวยปล้ำ ยกน้ำหนัก ยิงปืน ยิมนาสติก ยูโด ยูยิตสู รักบี้ (รักบี้ 7 คน- รักบี้ 15 คน) เรือพาย (- เรือแคนู - คยัก )ลีลาศ วอลเลย์บอล (ในร่ม – ชายหาด) ว่ายน้ำ วูซู วู้ดบอล สนุกเกอร์ หมากล้อม ฮอกกี้ แฮนด์บอล และกีฬาสาธิต คือ เจ็ตสกี ชักกะเย่อ และเบสบอล

 

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31 จันทบูรเกมส์ ใช้สัญลักษณ์นำโชคเป็นกระต่ายชื่อว่า'น้องจันท์'' ที่สื่อถึงความสนุกสนาน ร่าเริง มีมิตรไมตรี เป็นสัญลักษณ์ประจำการเเข่งขัน

ชื่อสัญลักษณ์นำโชค

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31 จันทบูรเกมส์ ใช้สัญลักษณ์นำโชคเป็นกระต่ายชื่อว่า 'น้องจันท์''ที่สื่อถึงความสนุกสนาน ร่าเริง มีมิตรไมตรี เป็นสัญลักษณ์ประจำการเเข่งขัน

 

คำขวัญของการเเข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ‏

'' ผูกมิตรไมตรี   มีน้ำใจนักกีฬา ''

สัญลักษณ์การแข่งขัน

 

      พิธีปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31 จันทบูรเกมส์ เจ้าภาพจันทบุรีจัดชุดการแสดงสร้างความประทับใจ มิตรภาพยั่งยืน นิรันดร์ ปีหน้าสุพรรณบุรีเป็นเจ้าภาพ   

            ค่ำวันที่ 27 มี.ค.58  ที่สนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรี ได้จัดให้มีมีพิธีปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชน ครั้งที่ 31 จันทบูรเกมส์ โดยมีนายขจร วีรไกร ปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธาน นายสามารถ ลอยฟ้า นำคณะกรรมการจัดงานกล่าวให้การต้อนรับและสรุปผลการแข่งขัน ในพิธีปิดการแข่งขันจังหวัดจันทบุรีเจ้าภาพโชว์ชุดการแสดง สร้างความประทับใจ มอบแก่นักกีฬา ผู้ติดตาม และประชาชน ให้ตราตรึงและกลับมาเยือนเมืองจันท์อย่างสม่ำเสมอโดยการแสดงช่วงแรกเป็นการแสดงวงโยธวาทิต มาสชิ่งแบรนด์ ของโรงเรียนเบญจมานุสรณ์และโรงเรียนท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล  การแปรอักษรต้อนรับแสดงความยินดีส่งมิตรไมตรีแก่นักกีฬาจากโรงเรียนคิชฌกูฏวิทยาคม หลังจากนั้น เป็นการแสดงพิธีปิด ประกอบด้วย ชุด รวมพลัง สามัคคี เยาวชนคนสร้างโลก ต่อด้วยการแสดง สามวัน สามเวลา จากสายใยสู่สายสัมพันธ์ การส่งมอบธงการแข่งขันแก่จังหวัดสุพรรณบุรี ที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งที่ 32 สุพรรณบุรีเกมส์ หลังจากนั้นจะเป็นชุดการแสดง จากไฟสู่ใจ สู่มิตรภาพ นิจนิรันดร์ และการแสดงอำลาชุดสุดท้าย ที่สื่อความหมายส่งมอบความประทับใจมิรู้ลืมแก่นักกีฬา ประชาชน ที่เข้ามาเยือนจังหวัดจันทบุรี ด้วยชุด ระยิบใจ ระยับจันทร์ มิตรภาพนิรันดร์ โดยมีกระต่ายเป็นสัญลักษณ์ ผสมผสานความงามของอัญมณี ร่วมส่งทัพนักกีฬากลับบ้านอย่างสวัสดิภาพ ผ่านทุ่งแสงหิ่งห้อย ดุจแสงเรืองรองสว่างไสวของพลังเยาวชน ก่อเกิดแห่งสายใย มิตรภาพที่ยั่งยืน โดยการแสดงใช้เวลากว่า 2 ชั่วโมง มีนักแสดงเป็นเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดจันทบุรี รวม กว่า 2,000 คน 

            ส่วนผลการแข่งขัน จันทบูรเกมส์ กรุงเทพมหานครครองแชมป์ เจ้าเหรียญทอง ด้วยสถิติ 121 เหรียญทอง 87 เหรียญเงิน 86 เหรียญทองแดง รวม 294 เหรียญ อันดับที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา 45 เหรียญทอง 33 เหรียญเงิน 36 เหรียญทองแดง อันดับ 3 จังหวัดสุพรรณบุรี 44 เหรียญทอง 38 เหรียญเงิน 48 เหรียญทองแดง อันดับที่ 4 จังหวัดชลบุรี 41 เหรียญทอง 31 เหรียญเงิน 28 เหรียญทองแดง และอันดับ 5 จังหวัดศรีสะเกษ 27 เหรียญทอง 21 เหรียญเงิน 36 เหรียญทองแดง ส่วนจังหวัดจันทบุรี เจ้าภาพติดอันดับที่ 9 ได้19 เหรียญทอง 17 เหรียญเงิน 28 เหรียญทองแดง

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32

       สุพรรณบุรี เจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งต่อไปเเถลงพร้อมทุกด้าน ทั้งสนามเเข่งเเละที่พัก โดยทุ่มงบ 130 ล้านบาท เนรมิตจัดชิงชัย 37 ชนิดกีฬา ระหว่างวันที่ 9-19 มี.ค. 2559

       การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31 "จันทบูรเกมส์" ที่จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 58  สุพีร์พัฒน์ จองพานิช  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย มนตรี ไชยพันธุ์ รองผู้ว่าการ กกท. รักษาการแทนผู้ว่าการ กกท. และ สามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมแถลงข่าวความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 32 "สุพรรณบุรีเกมส์" ระหว่างวันที่ 9-19 มี.ค. 2559 จ.สุพรรณบุรี ที่โรงแรมเคพี แกรนด์ 

          "สุพรรณบุรีมีประสบการณ์ในการจัดการแข่งขันกีฬาทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติมาแล้วมากมาย ดังนั้นเรื่องสนามแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติจึงไม่น่ามีอุปสรรค เพราะเราจะใช้สนามที่ได้มาตรฐานสำหรับการชิงชัยครั้งนี้ ประกอบด้วยสนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรี, สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี, สนามโรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี รวมถึงโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ซึ่งทีมงานจัดการแข่งขันได้เตรียมแผนงานทุกอย่างไว้พร้อมแล้ว เหลือเพียงขั้นตอนทางเทคนิคอีกเล็กน้อย เชื่อว่าเมื่อถึงวันดังกล่าวทุกอย่างจะพร้อมสมบูรณ์ที่สุด ดังนั้นเราพร้อมรับหน้าเสื่อกีฬาเยาวชนแห่งชาติต่อจากจันทบูรเกมส์" จัดชิงชัย 37 กีฬา 9-19 มี.ค. 2559

        "ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 32 จะใช้ชื่อรายการว่า "สุพรรณบุรีเกมส์" ส่วนสัญลักษณ์การแข่งขันคือ "พระนเรศวรทรงช้างศึกยุทธหัตถี" และสัตว์นำโชคหรือมัสคอตเป็น "ม้าสีหมอก" ม้าแสนรู้ของขุนแผน ส่วนคำขวัญใช้ "กีฬาพัฒนาเยาวชนชาติไทย" และมีจะชิงชัยทั้งสิ้น 37 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กรีฑา, ว่ายน้ำ, กอล์ฟ, เทควันโด, จักรยาน, เทเบิลเทนนิส, บิลเลียด-สนุกเกอร์, ฟุตบอล-ฟุตซอล, มวยปล้ำ, ยิงปืน, ยูโด, ตะกร้อ-ตะกร้อชายหาด, เทนนิส, ซอฟท์เทนนิส, บาสเกตบอล, แบดมินตัน, เปตอง, มวยสากลสมัครเล่น, ยกน้ำหนัก, ยิมนาสติก, เรือพาย, วูซู, กีฬาทางอากาศ, ปันจักสีลัต, วู้ดบอล, คาราเต้-โด, รักบี้ฟุตบอล, ลีลาศ, วอลเลย์บอล-วอลเลย์บอลชายหาด, แฮนด์บอล, หมากล้อม, เพาะกาย, เอ็กซ์ตรีม, ฟิกเกอร์สเกต, ยูยิตสู และ มวยไทยสมัครเล่น โดยจะแข่งขันช่วงระหว่างวันที่ 9-19 มี.ค. 2559" ทุ่มงบมโหฬาร 130 ล้านบาทจัด

 จังหวัดได้จัดงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจาก กกท. จำนวน 30 ล้าน ส่วนทางจังหวัดก็จะมีการระดมทุนหางบประมาณจากองค์การส่วนท้องถิ่น ทั้ง อบจ., อบต. เทศบาลต่างๆ รวมถึงภาคเอกชนในจังหวัดอีกประมาณ 100 ล้านบาท เพื่อมาดำเนินการจัดการแข่งขัน ทำให้คาดว่าจะต้องใช้งบประมาณอยู่ที่ 130 ล้าน เพื่อดำเนินการจัดการแข่งขันทั้งหมด โดยเราจะมีการสร้างและปรับปรุงสนามให้ได้มาตรฐานในการจัดการแข่งขันมากที่สุด เพราะหากสนามแข่งขันทุกสนามดีมีมาตรฐาน เชื่อว่าผลงานของนักกีฬาทั้ง 77 จังหวัดจะออกมาดี และมีประสิทธิภาพด้วย

 

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33

       การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 "ชุมพร-ระนองเกมส์"  สัญลักษณ์การแข่งขันมี กรมหลวงชุมพรอยู่บนเกลียวคลื่น และมีตราของทั้ง 2 จังหวัด มัสคอต 3 ตัวคือ น้องมิตรภาพ, น้องปูเจ้าฟ้า และน้องฉลามวาฬ สโลแกนคือ รักษ์โลก สร้างมิตรภาพและไมตรีจิตเหนือชัยชนะ  และมีการชิงชัยทั้งสิ้น  41 ชนิดกีฬา  โดยแบ่งเป็น 3 ศูนย์คือ ศูนย์ชุมพร จัดแข่งขัน 23 กีฬา ได้แก่ กรีฑา กีฬาทางอากาศ ลีลาศ ซอฟท์บอล เทควันโด เทนนิส เนตบอล บริดจ์ บาสเกตบอล แบดมินตัน เพาะกาย ฟันดาบ ฟุตบอลชาย ฟุตซอล มวยปล้ำ มวยสากลสมัครเล่น ยิงปืน ยิมนาสติก ยูยิตสู เรือพาย วอลเลย์บอลในร่ม-ชายหาด ว่ายน้ำ วู้ดบอล และฮอกกี้ในร่ม-ชายหาด ศูนย์หลังสวน ได้แก่ เซปักตะกร้อ ปันจักสีลัต ฟุตบอลหญิง ยกน้ำหนัก แฮนด์บอลในร่ม-ชายหาด และมวยไทยสมัครเล่น และศูนย์จังหวัดระนอง 12 กีฬา  ได้แก่ กาบัดดี้ คาราเต้โด จักรยาน ซอฟท์เทนนิส เทเบิลเทนนิส เปตอง ยูโด รักบี้ฟุตบอล สนุกเกอร์ และหมากล้อม ส่วนกอล์ฟจัดการแข่งขันที่สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี, ศูนย์หลังสวน 5 กีฬา และศูนย์ระนอง 12 กีฬา และเป็นครั้งแรกของประเทศที่มีการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติร่วมกันสองจังหวัด

      ผลการพิจารณาภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดน่าน ครั้งที่ 34 ในปี พ.ศ. 2561 

ประวัติของกีฬา

รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ เยาวชนจึงควรได้รับการศึกษา อบรม และฝึกฝนให้เจริญงอกงามทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และจิตใจ รัฐบาลจึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับเยาวชนไว้อย่างชัดเจนในแผนพัฒนาเยาวชนแห่งชาติ อันเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) ซึ่งจะเป็นหนทางในการพัฒนาคุณภาพของเยาวชนไทยให้มีความเพียบพร้อมทุกด้าน