SATC

กติกากีฬายิงปืน

อยู่ระหว่าการอัพเดท

 

ประวัติของกีฬา

ปืนพก (Pistol) ถูกประดิษฐ์ขึ้นโดย Caminello Vitelli ณ เมืองพิสโตเอีย รัฐฟลอเรนไตน์ ประเทศอิตาลี ประมาณปี พ.ศ. 2083