SATC

มาเรียนรู้การเล่นกีฬา ตะกร้อ

1. ตะกร้อ

กฎกติกาการแข่งขัน

  • กติกากีฬาตะกร้อลอดห่วงไทย
  • กติกากีฬาตะกร้อลอดห่วงสากล
  • กติกากีฬาเซปักตะกร้อ 2013

ประวัติของกีฬา

ในการค้นคว้าหาหลักฐานเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดประวัติตะกร้อ การกีฬาตะกร้อในอดีตนั้นยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้อย่างชัดเจนว่ากีฬาตะกร้อนั้นกำเนิดจากที่ใด