SATC

มาเรียนรู้การเล่นกีฬา เปตอง

เรียนรู้เปตอง ตอนที่ 7 ทักษะการเล่นกีฬาเปตอง

กฎกติกาการแข่งขัน

  • กติกากีฬาเปตอง

ประวัติของกีฬา

สันนิษฐานว่ากีฬาเปตองเกิดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศกรีก เมื่อประมาณ 2000 ปี ก่อนคริสตกาล