SATC

มาเรียนรู้การเล่นกีฬา ยิงธนู

เรียนรู้กีฬายิงธนู ตอนที่ 18

กฎกติกาการแข่งขัน

  • กติกากีฬายิงธนู

ประวัติของกีฬา

ตามประวัติศาสตร์ชาติไทย เกือบจะไม่มีหลักฐานกล่าวถึงเรื่องการใช้ธนูแต่อย่างใด ทั้งการใช้ธนูในด้านอาวุธและทางด้านการกีฬา จะมีรู้กันอยู่บ้างก็กล่าวถึงในวรรณกรรม