SATC

มาเรียนรู้การเล่นกีฬา เทเบิลเทนนิส

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกีฬาเทเบิลเทนนิส (ปิงปอง)

กฎกติกาการแข่งขัน

  • กฏกติกา เทเบิลเทนนิส

ประวัติของกีฬา

คนไทยรู้จักคุ้นเคยและเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสมาเป็นเวลาช้านานแล้ว แต่รู้จักกันในชื่อกีฬาปิงปอง แต่ไม่ปรากฏหลักฐาน แน่ชัดว่าเริ่มนำเข้ามาเล่นกันตั้งแต่เมื่อใด และใครเป็นผู้นำเข้ามา แต่ปรากฏว่ามีการเรียนการสอนมานานกว่า 30 ปี