SATC

มาเรียนรู้การเล่นกีฬา แข่งรถยนต์

ขับดริฟต์

กฎกติกาการแข่งขัน

  • กฏ-กติกา

ประวัติของกีฬา

หลังสงครามโลกครั้งที่สอง การแข่งรถก็มีหลากหลายรูปแบบมากขึ้น และได้มีการจัดการแข่งขันขนาดใหญ่ที่เรียกว่าเวิลด์กรังปรีซ์