SATC

มาเรียนรู้การเล่นกีฬา ซอฟท์บอล

How to Play Infield

กฎกติกาการแข่งขัน

  • กฏ-กติกา

ประวัติของกีฬา

ซอฟท์บอล (Softball) เป็นกีฬาที่ถือกำเนิดขึ้นมาในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลานานแล้ว และเป็นที่นิยมกันทั่วประเทศ